DÉMÁSZ – ÁRTEMISZ KÖF

Adatkonverzió

A bevezetés célja: a DÉMÁSZ 2002 folyamán döntést hozott egy komplex műszaki informatikai rendszer kialakításáról, amelyet több lépcsőben tervezett bevezetni. Első lépcsőként a középfeszültségű hálózat nyilvántartását lehetővé tevő ÁRTEMISZ KÖF rendszer tervezése és megvalósítása kezdődött meg.
Felhasználó: Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
A projekt időtartama: 2004. június – 2006. március
A megrendelő képviselője: Benke Gábor, projektvezető

Az ÁRTEMISZ KÖF rendszer tervezésével párhuzamosan, 2003-ban megkezdődött az adatkonverziós technológia kidolgozása is, amely az Adatbázis-építési Technológiai Utasításban (ATU) került rögzítésre. Ez a dokumentum tartalmazza a kezdeti adatkonverzió technológiai lépéseinek leírását, meghatározza a készítendő termékeket, a minőségellenőrzés elveit és szabályait, valamint az adatbázis-építési folyamat eljárásrendjét. Az ATU-ban kerültek specifikálásra a rendszer részét nem képező, de a kezdeti, nagytömegű adatfeltöltést támogató konverziós és ellenőrző szoftverfunkciók is.

A technológia szerves része egy részletes, minden műszaki területre kiterjedő adatfelmérés és annak strukturált dokumentálása, amelynek feladata a meglévő analóg és digitális adatforrások felderítése és minősítése, illetve az adatkezelésben esetlegesen előforduló hiányok, átfedések és ellentmondások feltárása.
A rendszerterv jóváhagyása – azaz az adatmodell véglegesítése – után lehetett véglegesíteni az adatkonverziós technológia első verzióját, amely a későbbiekben – az adatkonverzió gyakorlati tapasztalatait is figyelembe véve – kiegészítésre került.
Az előzőleg megtervezett ÁRTEMISZ KÖF rendszer GE Smallworld-alapú alkalmazásként került implementálásra, amelynek átadását követően, 2004 júniusában elkezdődött a konkrét adatbázis építési munka.
Az adatbázis építés első szakasza nagyobbrészt digitális-digitális konverzió volt, amely során a különböző nyilvántartásokban meglévő digitális adatok kerültek áttöltésre a Smallworld rendszer saját adatbázisába. Ezek az adatok különböző típusú forrásokban álltak rendelkezésre (dBase, Ms Excel, MicroStation, SAP stb.), külön a grafikus és külön az alfanumerikus adatok.
A hálózati adatokat egy MicroStation + dBase alkalmazás tartotta nyilván, ez volt az alap forrás, ezt kellett kiegészíteni az egyéb forrásokból származó alfanumerikus adatokkal.
Az ÁRTEMISZ rendszer adatmodellje az input adatokénál sokkal komplexebb lévén, a bemenő adatokkal különböző objektumképzési, objektum generálási műveleteket kellett végrehajtani. Ilyen volt például a transzformátor állomás belső sémák és az azokon szereplő objektumok automatikus generálása, e nélkül nem lehetett volna folytonos hálózati topológiát kialakítani (a külső hálózat és az állomás belső hálózat egyaránt részt vesz a topológiai bejárásban).
A kiegészítő alfanumerikus adatok betöltésére olyan általános betöltő funkció készült, amely segítségével a metaadatokat is tartalmazó külső állományból alfanumerikus adatok tölthetők rá a Smallworld adatbázisban már meglévő objektumokra.
Ennek a szakasznak végeredményeként kialakításra került a középfeszültségű villamos hálózat topológiailag helyes nyilvántartása, amely 45 alállomás, 500 vonal, 11.000 transzformátor állomás, 11.500 km középfeszültségű hálózat és 12.000 kapcsolószerkezet objektumot tartalmazott.
Ez az adatbázis további kiegészítésre (alfanumerikus attribútumok tekintetében) és pontosításra (térképi elhelyezkedés tekintetében) szorult, hiszen a bemenő adatok adattartalma egyrészt csak 1:50000 méretaránynak megfelelő pontosságot tett lehetővé, másrészt sok olyan alfanumerikus adat hiányzott belőle, amelynek az ÁRTEMISZ rendszerben helye van, ezért az adatbázis építés második szakaszában párhuzamosan történt a helyzeti pontosítás és a szakági alfanumerikus adatok pontosítása.
A helyzeti pontosítás geodéziailag bemért, digitális hálózatrajzi referenciák alapján történt, automatikus funkciókkal támogatott manuális adatfeltöltés formájában.
A szakági alfanumerikus adatok pontosítása mobil alkalmazás segítségével történt, amely a Smallworld adatbázis adatait Oracle adatbázisba konvertálva viszi a terepre, biztosítja az adatgyűjtésre kijelölt attribútumok szabályalapú rögzítését, illetve a szakági felmérés és pontosítás során gyűjtött adatok központi adatbázisba történő visszatöltését.
A teljes adatbázis-építési folyamatot a technológiában meghatározott minőségbiztosítás kísérte, amely biztosította a több lépcsőben létrehozott végtermék megfelelő minőségben történő előállítását.
A munka folyamatos kontrollja a GEOMETRIA által speciálisan a nagy volumenű adatkonverziós projektek irányításának támogatására kifejlesztett ADMIN szoftver segítségével történt, amely részletes információkkal szolgál az egyes feldolgozási egységekről (amelyek jelen esetben a települések voltak), illetve statisztikai adatokat szolgáltat az adatkonverziós folyamat munkafázisairól. Az ADMIN szoftver WEB-es kimenete a Megrendelő számára is biztosítja az előrehaladás pontos és áttekinthető követését.

Ártemisz KÖF
 

A megfelelően kidolgozott és alkalmazott technológia, a szabályozott minőségbiztosítás és a folyamatok állandó kontrollja biztosította, hogy az ÁRTEMISZ KÖF adatkonverziós projekt a Megbízó megelégedésére, megfelelő minőségben került végrehajtásra.