DÉMÁSZ – KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ADATBÁZIS ÉPÍTÉS

KIF-X adatkonverzió

A bevezetés célja
A DÉMÁSZ ARTEMISZ műszaki nyilvántartás kisfeszültségű szeg-mensének kezdeti adatbázis építése, feltöltése a teljes szolgáltatási területet érintő GIS objektumokkal.

Megoldás
A 2012. év elején elkezdett projekt feladata a DÉMÁSZ szolgáltatási területére eső transzformátor körzetek kisfeszültségű hálózatának objektumképzése, amely keretében a szakági adatgyűjtés során előállított áramköri sémákból, a sémaobjektumok térképi öszszerendelési pontjaiból és a geodéziai adatgyűjtésben előállított dxf állományokból kiindulva állnak elő az ÁRTEMISZ-KIF számára szükséges objektumok.
Az adatbázis építés előfeltétele volt, hogy a Geometria Kft. implementálta az ARTEMISZ-KIF rendszert, valamint elkészítette a terepi adatgyűjtő és központi adminisztrációs KIF-X rendszert, és a kidolgozta az adatkonverziós technológiát.

KIF-X rendszer


Oracle adatbázison működő GeoLite alapú, jogosultságkezeléssel rendelkező rendszer a következő felületekkel:

 • Adminisztrációs és ellenőrző (központi): itt található az összes olyan funkció, ami a transzformátor-körzetek mint feldolgozási egységek státuszát tartja karban és lehe-tővé teszi az ellenőrzések eredményeinek regisztrálását. Biztosítja, hogy az egyes munkafázisok a meghatározott sorrendben kövessék egymást és a teljes folyamat nyomon követését.
 • Mobil felmérő: a hálózat terepi felmérése során használandó két grafikus ablakkal rendelkező felület, az áramköri sémarajz készítő eszközökkel, a topológia karbantartó, és a terepi pontokkal összerendelő funkciókkal.
 • Objektumképző: két grafikus ablakkal rendelkező felület, ahol a mobilon előállított áramköri sémák, azok terepi összerendelési pontjai, valamint a nyomvonalas geodéziai DXF állomá-nyok segítségével el lehet készíteni az ÁRTEMISZ-KIF számára szükséges áramköri nyomvonalas rajzokat, majd az összegyűjtött többi adattal együtt az ÁRTEMISZ-KIF-be tölthető objektumokat exportálni.

Adatkonverzió
A DÉMÁSZ és partnerei által előállított bemeneti adatok felhasználásával a Geometria Kft. végzi el az objektumképzést, amely részben digitális-digitális adatkonverziót részben pedig automatikus objektum és topológiai generálást foglal magában. Manuálisan azok az adatok kerülnek felvételre és feltöltésre, amelyek konverziója nem automatizálható és előállítását a technológia tartalmazza. A folyamat célja, hogy az adatbevitel után az ÁRTEMISZ-KIF adatbázis a kitűzött követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű legyen. Az adattartalom további kiegészítése, módosítása a változásvezetés keretében történik a nyilvántartás üzemeltetése során.

Az objektumképzés folyamatában a következő szaka-szok különböztethetők meg:

 • Objektumképzés forrásadatainak beérkeztetése, ellenőrzése:
 • geodéziai adatgyűjtés (dxf állományok, tartószerkezet adatok) ellenőrzése
 • szakági adatgyűjtés (áramköri séma és topológiai csomópontok) ellenőrzése
 • Adatpótlás, hibajavítás
 • Áramköri nyomvonalas rajz (geoséma) előállítá-sa KIF-X funkcionalitá-sokkal: helyesen tartal-mazza az elektromos eszközök topológiáját, és az áramkörök kiterítésé-vel követi a geodéziai nyomvonalakat.
 • XML konverzió: a KIF-X-ből exportált .xml formá-tumú állományok betöl-tésre kerülnek az ARTEMISZ-KIF adatbázisába. Az áramkörös nyomvonalas rajzok és a sémarajzi belső világok rajzi elemeiből adatbázis objektumok keletkeznek.
 • Dxf konverzió és adatpontosítás az ARTEMISZ-KIF rendszerben: azoknak az objektu-moknak a generálása, képzése, melyek nem voltak részei a szakági adatgyűjtésnek továbbá a megjelenítési szabályok manuális érvényesítése.
 • Minőségellenőrzés: feldolgozási egység szintű minőség-ellenőrzés és minősítés.
 • Átadás elfogadásra

Referencia adatok
A DÉMÁSZ KIF hálózatá-ra vonatkozóan:

 • 11 000 db transzfor-mátor körzet
 • Hálózat hoszz 18 000 km, ebből
 • 15 000 km szabadvezeték
 • 3 000 km földkábel

A bevezetés eredményei
2014. májusáig elvégzett feldolgozás:

 • 3 030 db transzformátor körzet
 • 4 600 km hálózat
 • 17 900 db elosztószekrény
 • 100 700 db tartószerkezet