HATÁRŐRSÉG – HTTR

Határőrizeti Tevékenységet Támogató Rendszer

A bevezetés célja: Az Európai Uniós csatlakozás miatt az ún. schengeni határőrizeti rendszerhez (közös külső határok védelme) való kapcsolódásból eredő elvárások és kihívások, valamint a térinformatika területén az utóbbi években bekövetkezett technológiai fejlődés (GPS, GPRS, távérzékelés, stb.) vezettek oda, hogy napirendre került a határőrizet korszerűsítése a BM Határőrségnél.

Felhasználó: Határőrség Országos Parancsnoksága
A projekt időtartama: 2004.
A megrendelő képviselője: Kiss János, főhadnagy, informatikai szakreferens

A korszerű technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy az érintettek a határrendészeti eseményeket szélesebb földrajzi környezetükben vizsgálják, elemezzék, hatékonyabbá téve ezzel a döntés előkészítést és a végrehajtást is.

A rendszer a határőrség minden irányítási szintjén (országos, igazgatósági, kirendeltségi) támogatja a testület tevékenységét. A HTTR egy térinformatikai keretrendszerre épül, amely a következő alrendszereket tartalmazza: erő- és eszköznyilvántartás, szolgálatszervezés, bevetés- és műveletirányítás. Ezen túlmenően a rendszer külső rendszerekhez is kapcsolódik (pl. esemény nyilvántartás).

HTTR
 

A rendszer mindazon eseményekkel foglalkozik, amelyek a határőrség tudomására jutnak tevékenysége során (pl. bejelentés vagy járőrözés útján). Az esemény kezelésének folyamata három fő szakaszra bontható: tervezés, feldolgozás és intézkedés.
tervezési fázis lényegében a szolgálatszervezés útján az erő- és eszköz-nyilvántartásra támaszkodva a rendszeres járőrözés megtervezését (beleértve az útvonaltervezést is) és biztosítását foglalja magába.
feldolgozási fázisban – a járőrözés nyomon követésével; a járőr és a bevetési központ közti kommunikációval; az események jellegének, földrajzi helyének és egyéb információknak a rögzítésével; – a mindenkori állapotról ad aktuális képet a bevetés- vagy műveletirányítónak.
Az intézkedési fázis magába foglalja egyrészt a döntések előkészítését, amelyhez az irányító térinformatikai eszközöket is igénybe vehet, másrészt az ezek alapján meghozott intézkedéseket.
A fenti folyamat interaktívan, on-line formában megy végbe.
Amikor az eseményre vonatkozó információk – vezeték nélküli távközlés útján – a járőrtől beérkeznek a bevetés-irányítási központba, azok közvetlenül az irányító tiszt képernyőjén jelennek meg. Az irányító tiszt az esemény elemzéséhez digitális térképet, domborzat modellt, ortofotót, továbbá a határsértési események statisztikai adataira épülő ún. fertőzöttségi térképet használhat. A döntéshozatalhoz a rendszer különböző funkcióit használhatja fel támogatásként, így például a bekövetkezett esemény tágabb-szűkebb földrajzi környezete térképének megtekintését (tájékozódási pontokkal, járőr útvonalakkal és körzetekkel, valamint a bevetésen lévő járőrök aktuális tartózkodási helyével) vagy az esemény terjedési modelljének megtekintését. A modell digitális térképre, domborzatmodellre és felszínborítási adatokra épül. Megjeleníthető a műveleti területen egy adott járőr által belátható terület; megtekinthetőek az adott járőrhöz tartozó emberi, műszaki erőforrások. Következésképpen az operatív tiszt a funkciók révén egyrészt nyomon követheti a járőrök terepi helyzetét, az elkövető(k) feltételezett mozgását, másrészt információkat szerezhet az érintett terület topográfiai viszonyairól, és ezáltal hatékonyabb döntéseket hozhat.

Az események hatékony, gyors kezeléséhez a térinformatika – a rendszer keretében – a következőkkel járulhat hozzá:

  • az események válaszidejét lerövidíti aktuális geo-információk rendelkezésre bocsátásával;
  • a határőrök munkáját megkönnyíti a határsértők elfogásában;
  • a járőr kocsik üzemeltetési költségének csökkentését segíti;
  • az események során az erőforrások hatékony kezelését biztosítja;
  • járőrkörzetek és -útvonalak megtervezésével megkönnyíti a szolgálatszervezést;
  • támogatja az illegális események elemzését;
  • megkönnyíti a járőr kocsik terepen való mozgásának nyomon követését;
  • a műveleti terület digitális térképének, domborzat-modelljének megjelenítésével megkönnyíti a járőrök navigációját, felderítési tevékenységüket.

A térinformatika emellett a bűnügyi statisztikák hatékony elemzési eszközeként is felhasználható az illegális események feldolgozásával létrehozott fertőzöttségi térképek révén.

A HTTR a határőrség WAN hálózatán működő, decentralizált, ügyfélkiszolgáló konfigurációban működő rendszer, amely a határőrség parancsnokságán, egy igazgatóságán és a hozzá tartozó két kirendeltségen került telepítésre. A rendszer mind a szöveges, mind a térinformatikai adatokat Oracle Spatial 9i adatbázisban kezeli. A térinformatikai keretrendszer az Intergraph GeoMedia Professional és Grid V5.1 termékeire épül. A rendszer GPS és GPRS eszközöket is használ.

A rendszer megvalósítására pályázatot írtak ki. A projekt 9 hónap alatt valósult meg. A fővállalkozó az Ericsson Magyarország Kft. volt. A HTTR bevetés- és műveletirányítási alrendszerét a Geometria készítette el, igénybe véve a graphIT Kft. szolgáltatásait. A rendszer további részeit az IDOM 2000 Zrt. fejlesztette ki.