FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM – TAKAROS

Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítés

A bevezetés célja: A magántulajdonra épülő piacgazdaság megbízható működésének egyik alappillére az ingatlanok közhiteles és korszerű nyilvántartásának megvalósítása. Ennek hiánya kihat a beruházások hatékonyságára, az ingatlan- és földpiac kialakulására és működésére, továbbá megakadályozhatja, hogy az ingatlanok a jelzálog hitelfedezeteként szolgáljanak.Ezért a piac valamennyi szereplője számára fontos, hogy a föld- és egyéb önálló ingatlanokra vonatkozóan pontos és naprakész információkhoz juthassanak, országos elérhetőséggel, a piaci szereplők igényei szerinti gyorsasággal. Ehhez nyújt segítséget a Geometria Kft. közreműködésével kialakított LIS Template, amely a magyar földhivatalokban TAKAROS néven vált ismertté.

Felhasználó: Földművelésügyi Minisztérium (ma Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)

A projekt időtartama: 1995. december – 1997. április
A megrendelő képviselője: Omaszta Sándor, főtanácsos

Takaros
 

A TAKAROS koncepciója

A rendszer célja egy országos kiterjedésű integrált földinformációs rendszer létrehozása, amelynek szolgáltatásai hálózaton (WAN) keresztül is elérhetők. A rendszer funkcionalitása a következő területeket érinti:

 • ingatlan-nyilvántartás szöveges adatainak kezelése
  • ügyiratok iktatása, nyomonkövetése, illetve ingatlan adatok kezelése
  • tulajdoni lapok kezelése
 • ingatlan-nyilvántartás térképi adatainak kezelése
  • földmérési alappontok kezelése
  • felmérési adatok fogadása
  • digitális alaptérkép kezelése

A két funkcionális terület adatainak kezelése egy integrált rendszer keretében történik a két területen megjelenő változások szinkron vezetésével, amely nemzetközi viszonylatban is korszerű, előremutató megoldásnak tekinthető. A térképi adatok kezelésére kifejlesztett alrendszerek a Geometria Kft. termékei.

A TAKAROS funkcionalitása

A teljes funkcionalitás alrendszerekre bontva jelenik meg. Az egyes alrendszerek csoportokba foglalják és így elhatárolják a rendszer funkcióit, biztosítva ezzel a komplex ingatlan-nyilvántartás folyamatainak illeszkedését, és a köztük lévő megfelelő információ-áramlást.

 

A TAKAROS alrendszerei és a köztük lévő kapcsolatok a következők:

Egyéges Ügyiratkezelési Alrendszer (APP)
Az alrendszer célja az, hogy minden, a körzeti földhivatalhoz beérkező beadványt (kérelem, megkeresés) fogadjon, és biztosítsa azt a belépési pontot, ahol a komplex ingatlan-nyilvántartást – szöveges és/vagy térképi adatokat – érintő kérelmeket, megkereséseket regisztrálják. Ennek megfelelően a beadványokat beérkezésük sorrendjében rögzítik, azaz iktatják. Ezt követően az alrendszer a beadvány iktatószámát a vonatkozó tulajdoni lapon az adatbázisban feltünteti, azaz ún. széljegyzést végez.

A körzeti földhivatalba beérkezett beadványokat érintő ügyek feldolgozásuk során különféle állapotban lehetnek és ezt a rendszer is tükrözi.

Az egységes ügyirat-kezelési alrendszer a következő beadványokat kezeli:

 • ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó kérelem vagy megkeresés
 • tulajdoni lap másolatának kérése
 • előzetes nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelem
 • térképmásolatokra és egyéb adatszolgáltatásra vonatkozó kérelem
 • felmérési munkák megrendelése
 • földmérési alappontokat érintő kérelem

Az egységes ügyirat-kezelési alrendszer felel azért, hogy az elfogadott kérelmeket továbbítsa a megfelelő TAKAROS alrendszerek felé, ellenőrizze a részmunkafolyamat eredményét, és végül az ügyfelet értesítse a jogi döntésekről ill. az esetleges problémákról.

Tulajdoni Lap Kezelési Alrendszer (LAR)
Ezen alrendszer célja, hogy kielégítse a tulajdoni lap szolgáltatás iránti igényeket, és ennek megfelelően különféle tulajdoni lap másolatokat – pl. részleges vagy teljes tartalmú – készítsen.

Földmérési alappontok alrendszere (GEO)
Az alrendszer célja, hogy karbantartsa a földmérési alappontok adatbázisát, biztosítsa a központi földmérési szervezet (FÖMI) által szolgáltatott alappontok adatbázisának fogadását a TAKAROS keretében, lehetővé tegye az abban szereplő adatok részleges módosítását, és lekérdezéseket hajtson végre a letöltött adatbázison alfanumerikus, vagy grafikus környezetben.

A földmérési alappont adatbázis vízszintes és magassági alappontokat foglal magába (I-V. rendűig).

A vízszintes alappontok elsődleges vetületi rendszere az Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV). A magassági alappontok referencia rendszere egyrészt a Balti magassági alaprendszer, másrészt az Egységes Országos Magassági Alappont Hálózat (EOMA). A pontoknál a korábban használt vetületi rendszerbeli koordináták tárolására is sor kerül.

Felmérési és térképészeti alrendszer (SUR)
A felmérési és térképészeti alrendszer célja az, hogy a felmérésekből származó adatok bekerüljenek a TAKAROS rendszerbe. Támogatja az adatok ellenőrzését és elfogadását, a felmérési jegyzőkönyvek tárolását és visszakeresését csakúgy, mint a felmérésekben kifejeződő változások átvezetését a digitális alaptérképen.

Az alrendszer főbb működési területei a következők:

 • adatok fogadása felmérésekből, digitalizálásból, terepi geodéziai adatgyűjtő rendszerekből vagy más digitális forrásból
 • térképi változások interaktív módon való kezelése
 • változási munkák előzetes nyilvántartásba vétele
 • adatok tárolása és visszakeresése
 • tárolt adatok térképi megjelenítése

A felmérési és térképészeti alrendszer közös adatbázison keresztül kapcsolódik össze más alrendszerekkel, különösképpen a földmérési alaptérképet kezelő alrendszerrel, amely a digitális alaptérkép megjelenítésért felelős, valamint a földmérési alappontok alrendszerével.

Minden, a TAKAROS rendszerbe bekerülő adat (beleértve a kezdeti feltöltést és az interaktív szerkesztést is) ezen az alrendszeren keresztül éri el a digitális alaptérképet. Minden adatbevitel hosszú tranzakciók formájában történik, biztosítva ezáltal, hogy a felmérési adatok és az általuk kiváltott változások is visszakereshetők legyenek a későbbiek folyamán, és meg tudják mondani azt is, hogy mely változtatás iránti kérelemmel – ügy kapcsán – kerültek a rendszerbe. Mivel a felmérési adatok szigorú időrendi sorrendben kerülnek a rendszerbe, a változással érintett földrészletek története, és a teljes földrészlet halmaz is megőrzésre kerül, lehetővé téve, hogy bármely múltbeli állapot visszakereshető legyen.

A digitális alaptérkép interaktív szerkesztése úgy tekintendő, mint egy belülről indított változtatási kérelem. Ez biztosítja azt, hogy az alaptérkép minden változásának nyoma legyen a rendszerben, és ezáltal a földhivatal minden esetben meg tudja határozni, hogy mely tevékenység okozta az alaptérkép megváltoztatását.

 

A felmérési és térképészeti alrendszer úgy tükrözi a földhivatali munkafolyamatot, hogy a változások két lépcsőben kerülnek végrehajtásra, ezek:
I. előzetes nyilvántartásba vétel,
II. jogerőre emelés.
Az előzetes nyilvántartásba vétel műszaki szempontból ellenőrzi a változásokat. Az alrendszer ezt az értékelést számos automatikus ellenőrzési lehetőséggel támogatja, amelyek a hatályos jogszabályok szempontjából szükségesek.

Tekintettel arra, hogy számottevő idő telhet el a változás előzetes nyilvántartásba vétele és a jogerőre emelés között (néhány hónap, vagy talán több is), a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik egy olyan új változtatási kérelem kezdeményezését, amely érintheti az előzetes nyilvántartásban lévő földrészletet. Ez a beágyazódás tetszőleges mélységben történhet.

A felmérési és térképészeti alrendszer a változások korrekt kezelését biztosítja azáltal, hogy mindig megköveteli az “előbb jött, előbb megy” elv betartását.

Földmérési alaptérképet kezelő alrendszer (MAP)
A földmérési alaptérkép (más néven kataszteri térkép) kezelő alrendszer célja, hogy a TAKAROS rendszerben tárolt digitális alaptérképet kezelje. Funkcionálisan a következőket támogatja:

 • a központi adatbázisban tárolt adatok letöltését grafikus állományokba
 • az adatszolgáltatást különböző formátumokban: grafikus fájlok, nyomtatott térképvázlat és egyéb térképi kimenet formájában
 • kimenet előállítását más külső rendszerek felé

A földmérési alaptérképet kezelő alrendszer a közös adatbázison keresztül összeköttetésben áll a többi alrendszerrel, különös tekintettel a felmérési és térképészeti alrendszerrel, amely a felmérési adatokat fogadja, és a földmérési alappontok alrendszerével, amely az alappontokhoz való hozzáférést biztosítja. A földmérési alaptérképet kezelő alrendszer számos követelményt elégít ki, ezek közül a legfontosabbak:

 • A három, térképi adatokat kezelő alrendszer közös vetületi rendszere az Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV). A korábbi vetületi rendszerekből származó adatokat konvertálják, mielőtt a digitális térképi adatállományba bekerülnek.
 • A digitális alaptérképi adatállományban szereplő objektumokat a Digitális Alaptérkép (DAT) fogalmi modelljéről szóló szabvány (MSZ 7772-1) határozza meg. Az alrendszerek a szabvány szerint osztályozott objektumokat és azok attribútumait, illetve a megadott jelkulcsokat kezelik.
 • A TAKAROS rendszer felkészíthető a Magyar Térinformatikai Adatcsere Formátumról szóló szabvány (MSZ 7771) támogatására is, amely várhatóan kompatibilis lesz az európai szabványosítási szervezet (CEN) adatcsere formátum szabványával.

Általános jellemzők

A munkafolyamatok
A TAKAROS alrendszerek egy közös adatbázison keresztül kommunikálnak egymással, amelyet az ügyfelek beadványai, illetve a földhivatalok belső feladatai vezérelnek. Az olyan beadványok, illetve feladatok esetén, amelyekhez több alrendszer támogatása szükséges, az alrendszerek koordinációját az egységes ügyiratkezelési alrendszer végzi, amely sorra végrehajtatja az illetékes alrendszerekkel a munkafolyamat rájuk eső részét. Az alrendszerek a részfeladatok elvégzése után jelzik a feladat elvégzését az ügyiratkezelő alrendszer felé. Amíg az egyes munkalépések az előírt sorrendben nem kerültek végrehajtásra, az ügy intézése nem kerül lezárásra.

Hozzáférési jogok, biztonság
A jogosulatlan felhasználók beavatkozása elleni adatvédelem egy ún. szerepkörökön alapuló biztonsági rendszeren alapul. A TAKAROS rendszerben a körzeti földhivatalok ügyintézői (felhasználói) meghatározott jogosultsággal rendelkeznek. A felhasználók saját kulcsszavuk segítségével léphetnek a rendszerbe. A felhasználókhoz munkakörüknek megfelelő ügyintézői szintek vannak rendelve, különböző funkciókat érhetnek el, és különböző módon férhetnek hozzá a tárolt adatokhoz.

Csak a rendszergazdának van joga ahhoz, hogy egy szerepekört hozzárendeljen egy felhasználóhoz.

Az adatvesztés elleni védelem az Oracle adatbáziskezelő háttérműveleteire támaszkodik. A működés közben történő rendszeres adatmentésen túlmenően a rendszergazda bármikor végrehajthat adatmentést.

A múlt és az archiválás
A TAKAROS rendszer valójában sohasem töröl adatot. A korábbi, már aktualitásukat vesztett – időközben megváltoztatott – adatok visszakereshetők az adatbázisból. Alaphelyzetben csak az aktív adatok láthatók és a felhasználó csak ezeket az aktuális adatokat tudja megváltoztatni.

Mindazonáltal adódhatnak olyan esetek, amikor a földhivatal meg akarja jeleníteni egy földrészlet halmaz korábbi állapotát a tulajdoni lapok adataival együtt.

Ez esetben a következők végrehajtása lehetséges:

 • egy földrészlet halmaz adott időpontbeli aktuális állapotának a megtekintése, eltárolva, hogy semmiféle módosítás nem eszközölhatő a visszaállított adatokon
 • időben előre és hátra tallózni változási időpontok szerint.

A földhivatali ügymenetben gyakori, vagy nagyvolumenű módosításokat feltételezve, a visszakeresendő adatok mennyisége túl nagy lehet ahhoz, hogy az adatbázis-kezelő azokat közvetlenül tárolja. A TAKAROS rendszer ezért egy archiváló módszert is magába foglal, amellyel a használaton kívül lévő adatok külső tároló eszközökre letölthetők. Az adatok visszatöltése a felhasználók igénye szerint történhet.

Statisztikák
A TAKAROS rendszer automatikusan rögzíti a rendszer működését, ezáltal lehetővé válik vezetési információk gyűjtése, például függő ügyek listájának elkészítése, egyes operátorok tevékenységének nyomonkövetése, a földhivatal illetékességi körébe tartozó földrészletekről különböző szempontok alapján készülő statisztikák.