Cégtörténet

Az alapok

A Geometriát Szilágyi János alapította 1986-ban. A cég megalapítása óta, független, magyar tulajdonú vállalkozás.
A cég életének első szakaszában tevékenységére az erős technológia orientáltság volt jellemző, egy akkor újszerű technológia, a térinformatika különböző felhasználási területeken történő alkalmazása formájában. 1989-ig útkeresés és intenzív innovációs tevékenység folyt, relatív magas üzleti kockázatok felvállalása mellett.

A korai rendszerek felhasználási területe a térinformatikai alkalmazók igen széles körére terjedt ki, így az önkormányzati rendszerektől a környezetvédelmi, város- és úttervezési megoldásokon keresztül a közterületi bűncselekményeket elemző-nyilvántartó rendszerekig.
A 80-as évek végére három szakmailag jelentős, a cég további sorsát meghatározó eredmény jött létre, a Fővárosi Térinformatikai Rendszer, a FŐTÉR,a topoLogic térinformatikai alapszoftver és az Országos Térinformatikai Alapadatbázis, az OTAB.

topoLogic

A FŐTÉR teljes kiépülését a rendszerváltozás megváltozott igényei, eredeti formájában nem indokolták, azonban számos részterméke mind a mai napig használatban van. A FŐTÉR-nek meghatározó szerepe volt a budapesti közmű nyilvántartási rendszerek kiépülésében és Budapest Általános Rendezési Tervének digitális úton történő megvalósításában.

A különböző szakmai fórumokon jelentős sikereket elért, topoLogic térinformatikai alapszoftver első bemutatójára az Nemzetközi Térképészeti Szövetség (ICA) 1989-es budapesti konferenciáján került sor. A topoLogic fejlesztés hatására elmélyült térinformatikai szakismeretek honosodtak meg a cégnél, az elkészült termék pedig megnyitotta az utat a nyugat-európai szoftverexport előtt.
A 80-as évek végén, 90-es évek első felében a cég számos, területi tervezés, területfejlesztési tevékenységet támogató megoldást készített. Ezek közül megemlítendő a Belügyminisztérium részére kidolgozott Területfejlesztési Döntéstámogató Térinformatikai Mintarendszert, a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat részére készített ÁRT és RRT tervezéstámogató rendszereket, valamint térinformatikai alapú autópálya (M0, M3, M5 autópályák, 85-ös gyorsforgalmi út) nyomvonal vizsgálatok, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium PHARE projektjének, a Regionális Integrált Monitoring rendszer megvalósítási tanulmánya.

Piacfejlesztés

A térinformatika területén a Geometria kezdetektől fogva törekedett a piac fejlődésének aktív támogatására. E tevékenység keretében 1989-ben megindította és a korai időszakban szponzorálta az első szakfolyóiratot, a Térinformatika c. lapot, amely 2008. január 1-től online portálként működik (www.terinformatika-online.hu). A cég aktív közreműködése révén 1991-ben megalapításra került a HUNGIS alapítvány a magyarországi térinformatika elterjedésének elősegítése érdekében. A HUNGIS, mint szakmai fórum, mint szakértői testület és mint a térinformatikai oktatás támogatója fejtette ki tevékenységét.
Az ország teljes területét lefedő digitális földrajzi térkép elkészítése mérföldkő volt a hazai térinformatika fejlődésében, mivel lehetővé tette különböző regionális térinformatikai tervező, elemző rendszerek kidolgozását. Az Országos Térinformatikai Alapadatbázis több mint egy évtizedig széles körben használatban volt.

Tapasztalatgyűjtés

Az 90-es évek első felét meghatározó momentum volt az export tevékenység beindulása. A szoftverexport döntő elemét a topoLogic térinformatikai alapszoftvernek a német Dornier GmbH-val együttműködésben történő, különböző alkalmazásokban való értékesítése jelentette. A szoftverexport és ezen belül az említett Dornier projekt visszahatott a projektirányítási módszerekre, korszerű szoftverfejlesztési technológiák meghonosodására, és nem kis mértékben újabb szakismeretek megszerzésének anyagi alapját jelentette. Az alkalmazás-orientált ismeretek lehetővé tették, hogy különböző európai országokban, Intergraph alapú alkalmazás-fejlesztésekben vegyünk részt Stockholmtól Athénig, számottevő szakirányú tapasztalatot összegyűjtve.
A cég adatbázis építés területén először a holland Philips cég leányvállalata, a European Geographics Technologis BV részére készített nagyméretű autó-navigációs adatbázisokat. Ezen adatbázisok használata azóta általánosan elterjedt az egész világon.

EGT

Ez a projekt alapozta meg a digitális adatbázis készítéssel összefüggő minőségbiztosítási eljárásokat és az adatkonverziós technológia kialakulását. Az első referencia megszerzését követően a 90-es évek első felétől számos európai nyílt tenderen sikeresen pályázva lehetőség nyílt topográfiai, kataszteri digitális térképek előállításában való részvételre Hollandiában, Németországban, Dániában, stb.

Fókuszálás

A multinacionális informatikai cégek magyarországi megjelenése, a világpiacon elterjedt, dobozos termék térinformatikai szoftvereszközökhöz való hozzáférés lehetősége, a Geometria piaci stratégiájának újragondolását követelte meg. A cég a piaci tevékenységében fokozatosan a közművállalatokra fókuszált és váltás történt az alkalmazott szoftvertechnológia terén is. A Geometria ezen időszaktól a nemzetközi piacon kipróbált, nagy megbízhatóságú és széleskörű referenciákkal rendelkező térinformatikai alapszoftverekre építette alkalmazásait.
Jelentős állomás volt a cég történetében, amikor 1990-ben megkezdődött a Budapesti Elektromos Művek részére a Kisfeszültségű Információs Rendszer tervezése, valamint a Fővárosi Vízművek számára, a vízhálózat nyilvántartását célzó HALIR projekt előkészítése. Mindkét rendszer, számos frissítést megélve, adatokkal feltöltve, több száz munkahelyen, napjainkban is működik ügyfeleinknél. E munkákat az évtized során számos további hazai közművállalat számára kidolgozott projekt követte.

KIR

A cég, elsődlegesen az export piaci igényeket figyelembe véve, az adatbázis-építés területén kialakult minőségbiztosítási eljárásait rendezte, és 1995-ben sikeresen auditáltatta ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerét. A minőségbiztosítási rendszer 2000. decemberében már a teljes termelési és szolgáltatási tevékenységre kibővítésre került. .

Nagy projektek

A 90-es évek második fele az összetett, nagy méretű projektek (MVM Rt. MAHALIA, Vivendi NIS) megvalósításával jellemezhető. E projektek során alakult ki az a kooperációs gyakorlat, amely alkalmassá tette a Geometriát nagy rendszerek – több partner együttműködésével történő – megvalósítására.

Mahalia

A nagy rendszerek komplexitása új tervezési, fejlesztési és tesztelési eljárások (SSADM, CASE, stb.) általános alkalmazását követelte meg. A nagy projektek, relatív hosszú megvalósítási idővel járó kockázatát rugalmas projektvezetéssel sikerült kezelni. E rendszerek megvalósítása során számos integrációs feladatot (SAP, számlázási és ügyfélszolgálati rendszerek) is el kellett végezni. Rendszereink ezáltal alkalmassá váltak a vállalatszintű informatikai integrációban való részvételre.

A cég által implementált munkahelyek számának, sok száz munkahelyet jelentő növekedése a támogatás, az üzemeltetés iránti igény bővülését eredményezte. A nemegyszer 7×24 órás üzemeltetési tevékenység napjainkra az egyik meghatározó – forgalmunk mintegy negyedét kitevő – szolgáltatásunkat képezi.

Távközlés

A közmű piaci sikereket követően a Geometria tovább folytatta a terjeszkedését a távközlési szolgáltatók irányába.
A Geometria, a távközlési iparág sajátosságait figyelembe véve, szakterületi alkalmazást dolgozott ki, az ún. Geometria Telecom Template (GTT) formájában. A GTT keretrendszeren alapulva a Geometria önálló modulként kifejlesztette a Sávszélesség Gazdálkodás Modult (SGM). Eszközkészletünket kibővítettük a GE Network Solution-nal, amely részleteiben kidolgozott távközlési iparági megoldással, az ún. “Smallworld Network Inventory” megoldással rendelkezett.
Fenti megoldásokra alapozva a cég sikeresen implementálta hálózat-nyilvántartó rendszereit az Invitel (korábban Vivendi), a Magyar Telekom (korábban EPT), az MVM és az Antenna Hungária részére. Térinformatikai múltjára és távközlési tapasztalatára alapozva a Geometria kifejlesztette a helyfüggő szolgáltatások alapjául szolgáló GIS alaprendszert. Magyarország első helyfüggő alapú szolgáltatásának elindításához a T-Mobile a Geometria termékét választotta.

Államigazgatás

A cég a közműpiacon, térinformatikai projektekben szerzett tapasztalatait hasznosította a nagyméretű államigazgatási projektekben is. Jelentős feladatként tartjuk számon az ingatlan-nyilvántartás korszerűsítését célzó Phare projektben, a TAKAROS-ban való korábbi részvételünket.
Phare finanszírozásban, 2002-ben a KSH számára átadásra került a szőlő- és gyümölcsös ültetvények térképalapú nyilvántartását, ill. ültetvénystatisztikák készítését lehetővé tevő Digitális Térképkezelő Rendszer. A rendszer az EUROSTAT előírásainak és az EU területi egységekre vonatkozó nomenklatúrájának megfelelően biztosította a statisztikák készítését az egész országra kiterjedően.
Az ország EU csatlakozásával összefüggő, jelentős feladat volt a Határőrizeti Tevékenységet Támogató Rendszer bevetés- és műveletirányítási alrendszerének kialakítása, amely korszerű mobil eszközök és digitális térképek, ill. terepmodell integrálásával támogatja a határőrség munkáját, előrevetítve az itt szerzett tapasztalatok hasznosítását a helyszíni feladatokat végző egyéb operatív pl. mentő, műszaki hiba-, ill. katasztrófa elhárító egységek erőforrás elosztáson, útvonal optimalizáláson alapuló irányításában.

Műszaki alkalmazások

A 2000-es években, a közműpiaci liberalizáció térnyerésének következtében megjelenő, a hálózati műszaki tevékenységek hasznosságának és hatékonyság növelésével kapcsolatos elvárások új igényeket generáltak az informatikai szolgáltatások területén is. Az egyes vállalatoknál már kiépült hálózat-nyilvántartások megteremtették a lehetőségét ezen igények kielégítésére. A hangsúly a nyilvántartásokról fokozatosan az integrált műszaki informatikai megoldásokra helyeződött át. A Geometria az elmúlt évtizedben számos olyan alkalmazást implementált, amelyek a hálózat építési, karbantartási és üzemirányítási műszaki tevékenységeit közvetlenül szolgálják ki, javítva azok hatékonyságát, növelve a fogyasztói megelégedettséget, csökkentve a tevékenységgel kapcsolatos kockázatokat.

Mirtusz

E területhez tartoznak a munkairányítási (WFMS), munkafolyamat és karbantartás-támogató, üzemirányítást támogató (DMS) valamint esemény-statisztikai rendszerek.
A szakterületre jellemző sajátos feladat a vállalati átszervezések hatására létrejövő műszaki informatikai környezetek konszolidálása, különös tekintettel a kapcsolódó nagy volumenű, és nagy értékű adatbázisok kezelésére. A Geometria évtizedes tapasztalok alapján, részletesen dokumentált technológia segítségével végzi műszaki hálózati adatbázisok auditálását, adattisztítását és minőségjavítását, valamint migrációját mind hazai, mind hollandiai (STEDIN/ENECO, ALLIANDER, WML, BRABANT WATER, GRONINGENI VÍZMŰVEK) közművállalatok részére.

Vállalati integráció

A közművállalatok üzleti folyamatainak komplexitása folyamatosan növekszik, amelynek következménye, hogy az informatikai rendszerek integrációjának megoldási módja kritikus sikertényezővé vált. A Geometria az új igényekre válaszképpen, az elmúlt években jelentős, az integrációt és konszolidációt megalapozó elméleti és gyakorlati tudást halmozott fel és informatikai koncepció készítésével, informatikai architektúra tervezésével támogatja ügyfeleit. A cég felvállalva a műszaki informatikai rendszerek, valamint a vállalatirányítási rendszerek integrált környezetének kialakítását, az adatmodellek konszolidálását és szükséges üzenet-közvetítő technológiák implementálását.