HÍREK & AKTUALITÁSOK

Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

Szerződés száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238

Támogatás összege: 420 345 330 Ft

A projekt befejezésének tervezett határideje: 2024.08.31.

Projekt címe: Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

A “GEOMETRIA” Kft. és a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma sikerrel pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján „Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése” elnevezésű projektjével.

A projekt célja egy olyan komplex megoldás kidolgozása, amely alkalmas elsősorban a víz- és csatorna szolgáltatók (közvetetten más közműszolgáltatók) rekonstrukciós tervének elkészítésére. A kutatás újszerűségét adja, hogy a megoldásban alkalmazott modell -túl a jelenleg az állapot alapú karbantartási megoldásoknál alkalmazott ún. pontozásos megközelítésen- az emberi gondolkodást jobban leképző fuzzylogikán alapul, amely pontosabban és megbízhatóbban képes az empirikus adatok kezelésére. Kiemelendő, hogy a projekt nem csak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokat és valós adatokat felhasználva validálja a projekt eredményeit, amihez elengedhetetlen egy működő víziközmű szolgáltató bevonása. Fontos célja a kutatás-fejlesztésnek, hogy a víziközmű és tágabb értelemben a közműszektorban értékesíthető termék jöjjön létre. A hálózati rekonstrukció tervezés meghatározza, hogy mely eszközökön mikor és milyen beavatkozásokat javasolt elvégezni. A megoldás kifejlesztése kapcsán kifejezetten a víziközmű szolgáltatók hálózati elemeit érintő rekonstrukció tervezést támogató informatikai eszköz kerül kifejlesztésére és alkalmazására, amely a hálózati elemek teljes életciklusa során gyűjtött adatok szisztematikus rendezését és konszolidálását követően a döntéstámogató informatikai rendszer segítségével hozzájárul a víziközmű szolgáltató eszközgazdálkodási stratégiájának, rekonstrukciós tervének elkészítéséhez, illetve a kiértékelést követően elkészíthetők a különböző beavatkozási programok. Cél, hogy egy komplex döntési modell támogassa a kiértékelés folyamatát, amely a fuzzy-logikán alapuló döntési modell felhasználásával hozza meg az adott feltételek mellett optimális döntést. További cél, hogy az informatikai támogató eszköz mind a közeli, mind a hosszútávú beavatkozásokhoz képes legyen javaslatot tenni. A rekonstrukció tervezés optimalizálása és az ehhez szükséges adatokat biztosító hálózatfigyelő rendszer kiépítése összhangban a Párizsi Megállapodásban foglalt célokkal, valamint a Magyar Kormány klímavédelmi törekvéseivel a Heves Megyei Vízmű Zrt. szakmai és gyakorlati eredményeire építve hozzájárul a hazai és a nemzetközi víziközmű szolgáltatók szolgáltatási területén a hatékonyabb energiafelhasználáshoz, a vízminőség megóvásához, a felelős és fenntartható fejlődés biztosításához. A projektben résztvevő partnerek kölcsönösen kiegészítik egymást, a megvalósításához szükséges infrastruktúra, emberi erőforrások, kutatás-fejlesztési képességek és tapasztalatok tekintetében. Hatékony együttműködésükre alapulva nemzetközi szinten is sikeres innovatív szolgáltatás és termék kifejlesztésére nyílik lehetőség.

A projektmegvalósítás kezdése 2021.09.01, várható befejezése 2024.08.31.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 420 345 330 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósul meg.